Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PLANNER.SUPERMAMA.LIFE

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Definicje.

a. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu planner.supermama.life.

b. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.planner.supermama.life.

c. Administrator - Właściciel Serwisu świadczący w ramach tego Serwisu usługi drogą elektroniczną, tj.: Anna Bartkowska, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod adresem: ul. Młynarska 6, Cieplewo, 83-031 Łęgowo, NIP: 5711602121.

d. Użytkownik - Posiadacz zarejestrowanego i aktywnego Konta w Serwisie (Konta dla Rodziców albo Konta dla Firm).

e. Konto - Zbiór zasobów w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie i w ramach którego Użytkownik może korzystać z określonych aplikacji i funkcji Serwisu; Konto każdego Użytkownika jest prowadzone w Serwisie pod unikalnym loginem (adres e-mail) i zabezpieczone hasłem.

f. Konto dla rodzica - Konto zarejestrowane przez osobę fizyczną do celów prywatnych, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; posiadacz Konta dla Rodziców jest uznawany za Konsumenta.

g. Konto dla firm - Konto zarejestrowane w celu prezentowania i oferowania towarów lub usług związanych z branżą ciążową, dziecięcą i rodzicielską.

h. Usługodawca - Użytkownik korzystający z Serwisu w ramach Konta dla Firm.

i. Rejestracja – procedura zakładania Konta w serwisie.

j. Formularz Rejestracyjny - dostępny w Serwisie formularz, którego uzupełnienie i przesłanie jest niezbędne do założenia Konta i zawarcia Umowy.

k. Usługi/Usługi świadczone drogą elektroniczną - udostępnianie Użytkownikom do korzystania określonych aplikacji i funkcji Serwisu; w ramach Kont dla Rodziców Usługi są świadczone nieodpłatnie.

l. Umowa o korzystanie z Serwisu - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy planner.supermama.life i Użytkownikiem, na podstawie której planner.supermama.life świadczy na rzecz Użytkowników Usługi na zasadach określonych w Regulaminie lub Regulaminie Kont Firmowych planner.supermama.life.

2. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez planner.supermama.life. Usług w ramach Serwisu oraz warunki zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Część aplikacji i funkcji dostępnych w ramach Serwisu jest dostępna wyłącznie po zalogowaniu się przez Użytkownika do Konta. Akceptacja Regulaminu jest konieczna, aby założyć Konto w Serwisie. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i przestrzegania jego postanowień. Zasady przetwarzania danych osobowych są określone na stronie www.planner.supermama.life w odrębnej zakładce zatytułowanej: Polityka Prywatności. Dodatkowe zasady korzystania z Serwisu przez Usługodawców są określone w Regulaminie Kont Firmowych planner.supermama.life.

3. Dane kontaktowe.

a. Adres korespondencyjny: Anna Bartkowska, ul. Młynarska 6, Cieplewo, 83-031 Łęgowo
b. Adres e-mail: kontakt@supermama.life

§ 2. Usługi świadczone w ramach Serwisu

1. W ramach Serwisu świadczone są następujące Usługi:

a. Zakładanie i prowadzenie Kont dla Użytkowników.

b. prezentacja produktów,usług, świadczeń, wydarzeń związanych z branżą ciążową, dziecięcą oraz rodzicielską.

c. Prezentacja wizytówek Usługodawców w Serwisie.

d. Sprzedaż pakietów (na rzecz Usługodawców) obejmujących możliwość prezentacji swojej marki i oferty w rozszerzonym zakresie (w zależności od wybranego pakietu).

e. Usługi reklamowe dla Usługodawców.

f. Wyszukiwarki produktów, usług lub wydarzeń.

g. Formularz kontaktowy, umożliwianie Użytkownikom nawiązywania kontaktu z Usługodawcami.

h. Wysyłka newslettera.


§ 3. Zasady Rejestracji w Serwisie

1. Rejestrując (zakładając) Konto w Serwisie, Użytkownik zawiera z planner.supermama.life Umowę o korzystanie z Serwisu.

2. Konta mogą być zarejestrowane przez osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3. Konta dla Rodziców mogą być zakładane wyłącznie przez osoby fizyczne.

4. Konta dla Firm mogą być zakładane przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w celach związanych z prowadzoną przez nich działalnością związaną z branżą ciążową,dziecięcą oraz rodzicielską.

5. W imieniu osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Konto „Firma” może być założone i prowadzone przez osobę umocowaną do takich czynności. Domniemywa się, że osoba dokonująca Rejestracji jest do tego umocowana. Administrator może zwrócić się do Użytkownika o odpowiednie udokumentowanie umocowania w wyznaczonym terminie pod rygorem usunięcia Konta.

6. W celu założenia i aktywowania Konta należy:

a. Wypełnić i wysłać Formularz Rejestracyjny,

b. Zaakceptować Regulamin,

c. Aktywować Konto przez kliknięcie linku aktywacyjnego, który, po wysłaniu przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego, zostanie przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail,

d. Zawarcie Umowy o korzystanie z Serwisu następuje z chwilą wysłania przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego,

e. Konto dla Rodziców nie może być wykorzystywane w celu promowania towarów, usług lub jakiejkolwiek innej działalności, która może być prowadzona wyłącznie w ramach Konta dla Firm.

§ 4. Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy o korzystanie z Serwisu


1. Prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny przysługuje wyłącznie Użytkownikowi, który jest Konsumentem.

2. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia przez Konsumenta oświadczenia, z którego będzie wynikać wola odstąpienia od umowy. Oświadczenie może, ale nie musi, być złożone na formularzu dostarczonym przez planner.supermama.life przy zawarciu Umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu. Oświadczenie to może być złożone na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej z wykorzystaniem danych kontaktowych planner.supermama.life określonych w punkcie §1.3 niniejszego regulaminu.

3. Odstąpienie od Umowy będzie skutkować usunięciem Konta przez planner.supermama.life, ten sam skutek można osiągnąć samodzielnie likwidując Konto.

§ 5. Zasady i warunki prowadzenia Serwisu i świadczenia Usług przez planner.supermama.life


1. Serwis planner.supermama.life jest uprawniony do kontroli treści, fotografii, zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników. Serwis zastrzega sobie prawo usunięcia treści wprowadzonych przez Użytkowników z naruszeniem Regulaminu lub Regulaminu Kont Firmowych planner.supermama.life.

2. Serwis planner.supermama.life nie odpowiada za:

a. następstwa kradzieży, utraty lub ujawnienia osobom trzecim przez Użytkownika danych umożliwiających dostęp do Konta,

b. treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w tym za ich prawdziwość i rzetelność,

c. zachowania i działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu,

d. wiarygodność lub wypłacalność Użytkowników,

e. jakość, sposób realizacji lub bezpieczeństwo produktów i usług prezentowanych w Serwisie,

f. następstwa zamieszczenia w Serwisie określonych treści (w tym ofert),

g. realizację umów zawieranych przez Użytkowników (w tym Usługodawców) w ramach lub w związku z korzystaniem z Serwisem, w tym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych umów

h. następstwa usunięcia przez planner.supermama.life Kont lub zamieszczonych w Serwisie treści w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie,

3. Serwis planner.supermama.life nie odpowiada za zakłócenia w korzystaniu z Serwisu spowodowane w szczególności:

a. działaniem osób trzecich,

b. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego,

c. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Użytkownika

d. nieprawidłowym funkcjonowaniem, z przyczyn niezależnych od planner.supermama.life w tym w przypadku awarii i przerw technicznych,

e. stosowaniem przez Użytkownika przeglądarek lub urządzeń, które nie nadają się do korzystania z Serwisu
aktualizacją i pracami technicznymi w Serwisie.

f. planner.supermama.life jest uprawnione do usunięcia Konta Użytkownika w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie lub w Regulaminie Kont Firmowych planner.supermama.life

4. Serwis planner.supermama.life jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika z powodu następujących okoliczności leżących po stronie Użytkownika:

a. podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych przy zakładaniu Konta.

b. korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, w tym w celach innych niż określone w Regulaminie
ponownego założenia Konta przez Użytkownika, którego inne Konto zostało wcześniej usunięte przez planner.supermama.life z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

c. planner.supermama.life jest uprawnione do usunięcia Konta Użytkownika, który nie logował się do Konta przez co najmniej 18 miesięcy.

d. przed zastosowaniem środków, o których mowa powyżej planner.supermama.life może wezwać Użytkownika do zaniechania lub usunięcia naruszeń albo do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie i na podstawie tych informacji podjąć decyzję w przedmiocie usunięcia Konta.

e. planner.supermama.life ma prawo do aktualizowania Serwisu i prowadzenia niezbędnych prac technicznych. W takim przypadku planner.supermama.life będzie się starać, aby takie działania były jak najmniej odczuwalne dla Użytkowników.

§ 6.Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik może korzystać z Konta wyłącznie w celach, do których jest ono przeznaczone. Usługodawca jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji danych i treści udostępnianych innym Użytkownikom w ramach swojej wizytówki i oferty. Zabrania się zakładania Kont z wykorzystaniem danych osób trzecich, podszywania się pod inne osoby, manipulowania danymi oraz podawania treści, które mogą wprowadzać Użytkowników w błąd.

2. Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu przez Użytkowników treści (w tym obrazów):

a. niezgodnych z przepisami prawa,

b. Regulaminem lub Regulaminem Kont Firmowych planner.supermama.life,

c. niezwiązanych z tematyką Serwisu,

d. sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, zawierających obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące lub kontrowersyjne sformułowania lub obrazy,

e. reklamujących lub promujących portale internetowe inne niż należące do Usługodawcy i związane z jego działalnością, którą prezentuje w Serwisie, lub konkurencyjne wobec Serwisu,

f. mogących naruszać prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub dobra osobiste osób trzecich,

g. zawierających dane osobowe osób trzecich lub inne dane osobowe Użytkownika niż określone przez planner.supermama.life,

h. zawierających dane kontaktowe w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

i. mogących narazić Użytkownika lub planner.supermama.life na odpowiedzialność karną.

3. Użytkownikowi będą przysługiwać majątkowe prawa autorskie do zamieszczanych fotografii, jak również prawo do rozpowszechniania wizerunku osób na nich widocznych. Zamieszczenie w Serwisie treści, które stanowią utwór w rozumieniu praw autorskich (w tym ofert, tekstów, obrazów i znaków towarowych), jest jednoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że przysługują mu prawa pozwalające na ich zamieszczenie w Serwisie oraz udzielenie licencji, o której mowa w punkcie 5.2.F.

4. Użytkownik, wprowadzając do Serwisu treści, o których mowa powyżej, udziela planner.supermama.life nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej i niewyłącznej pod względem terytorialnym licencji na korzystanie z nich w celu prowadzenia Serwisu i w związku z jego prowadzeniem.

5. W przypadku rozwiązania umowy o korzystanie z Serwisu, planner.supermama.life może korzystać z tych treści w celach archiwizacyjnych i nie ma obowiązku ich trwałego usuwania. Jeżeli treści te zostały wprowadzone przez Użytkownika w zasobach ogólnodostępnych dla Użytkowników Serwisu, planner.supermama.life nie ma obowiązku ich usuwania.

6. W ustawieniach Konta i w wizytówkach Usługodawców należy podawać tylko dane i informacje określone przez planner.supermama.life. W rubrykach przeznaczonych na konkretne dane lub informacje nie należy wpisywać innych danych lub informacji.

§ 6. Okres obowiązywania Umowy.

1. Umowa o korzystanie z Serwisu jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Umowa o korzystanie z Serwisu ulega rozwiązaniu:

a. z chwilą likwidacji Konta przez Użytkownika,
b. z chwilą usunięcia Konta przez planner.supermama.life w przypadkach określonych w Regulaminie lub Regulaminie Kont Firmowych planner.supermama.life,
c. z chwilą likwidacji Serwisu, jeżeli Umowa nie została wcześniej rozwiązana.

3. W przypadkach określonych w Regulaminie Kont Firmowych planner.supermama.life Umowy o korzystanie z Serwisu z zawarte w Usługodawcami nie mogą być rozwiązane przed upływem 12 miesięcy od zakupu Pakietu.

§ 7. Wymagania techniczne niezbędne do działania Serwisu.

1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, odpowiednich wymagań technicznych.

2. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z systemu teleinformatycznego, w ramach którego działa Serwis, to:

a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu i umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy, dostęp do poczty elektronicznej (adres e-mail)
b. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej,
Opera w wersji 12.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 lub wyższej, Safari w wersji 5.0 lub wyższej
c. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768
d. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascipt

§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego


1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Usług świadczonych przez planner.supermama.life w ramach Serwisu.
Reklamacje mogą być składane przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, w formie pisemnej lub elektronicznej na adres określony w § 1.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika oraz opis problemu.
3. Planner.supermama.life jest zobowiązane udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Przed rozpatrzeniem reklamacji planner.supermama.life może zwrócić się do Użytkownika o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W takim wypadku termin, o którym mowa, ulega zawieszeniu do czasu otrzymania odpowiedzi od Użytkownika.
4. Odpowiedź na reklamację planner.supermama.life przekazuje Użytkownikowi w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja. Odpowiedź jest wysyłany na adres podany w reklamacji.
5. W przypadku niepodania danych umożliwiających wysłanie odpowiedzi na reklamację, nie będzie ona rozpatrywana.

§ 9. Informacje o możliwości skorzystania przez Konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur


1. W przypadku nieuwzględnienia przez planner.supermama.life reklamacji i w innych sporach związanych z korzystaniem z Serwisu Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności:


a. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży (patrz: art. 37 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.)
b. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem a Sprzedawcą (patrz: art. 36 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz. U. z 2001 r. na 4, poz. 25 ze zm.),
c. skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

§ 10. Zmiany Regulaminu


1. Planner.supermama.life jest uprawnione do zmiany niniejszego Regulaminu:

a. jeżeli jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa albo obowiązki nałożone na planner.supermama.life przez organy administracji publicznej i inne podobne instytucje;
b. w zakresie zmiany danych planner.supermama.life;
c. w przypadku zmian technologicznych, funkcjonalnych lub organizacyjnych;
d. w celu wprowadzenia zmian redakcyjnych lub doprecyzowania zapisów w regulaminie;
e. w celu usprawnienia działania Serwisu i obsługi Użytkowników;
f. jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub ochrony Użytkowników i ich prywatności;
g. w celu zapobiegania nadużyciom lub szkodliwym działaniom;
h. w przypadku wprowadzania zmian dotyczących Usług, w tym w przypadku wprowadzania nowych funkcji i aplikacji w Serwisie.

2. Planner.supermama.life poinformuje Użytkowników o zmianach Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przez wysłanie takiej informacji na adresy e-mail przypisane do Kont oraz publikację komunikatu o zmianach w Serwisie. Zachowanie 14-dniowego terminu nie jest wymagane, jeżeli zmiana Regulaminu następuje na podstawie ust. 1 pkt. powyżej. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik może rozwiązać Umowę o korzystanie z Serwisu, likwidując Konto. W przypadku złożenia przez Użytkownika odrębnego oświadczenia o braku akceptacji zmian, jego Konto zostanie usunięte.


§ 11. Postanowienia końcowe

1. Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu i treści wprowadzonych do Serwisu przez planner.supermama.life należą w całości do planner.supermama.life.
2. Planner.supermama.life jest uprawnione do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z prowadzenia Serwisu oraz Umów z Użytkownikami w przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub Serwisu na inny podmiot powiązany z planner.supermama.life bez zgody Użytkowników. Wymagane jest tylko powiadomienie Użytkowników o takim zdarzeniu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. Planner.supermama.life może określać odrębne regulaminy dla poszczególnych Usług lub działań podejmowanych w ramach Serwisu.
4. Wszelkie pytania dotyczące zasad korzystania i prowadzenia Serwisu należy kierować do planner.supermama.life z wykorzystaniem kontaktu określonego w § 1.
5. Regulamin jest dostarczany osobom wypełniającym Formularz Rejestracyjny przed zawarciem Umowy o korzystanie z Serwisu.
6. Regulamin jest stale dostępny na stronie internetowej www.planner.supermama.life.

Załącznik do Regulaminu planner.supermama.life. wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

 

……………………………………
……………………………………
……………………………………

Anna Bartkowska, planner.supermama.life

ul. Młynarska 6 Cieplewo, 83-031 Łęgowo

kontakt@supermamaplaner.pl

 

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

O KORZYSTANIE Z SERWISU PLANNER.SUPERMAMA.LIFE

 

Ja niżej podpisana/ny …………………………………………………………………………………………… niniejszym informuję o moim

odstąpieniu od umowy o korzystanie z serwisu planner.supermama.life


Mój login (adres e-mail) w serwisie planner.supermama.life to ……………………………………………………………

 

 

………………………………………

Data i podpis

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

Blog

Planner Supermamy