Regulamin kont firmowych

Regulamin kont firmowych

REGULAMIN KONT FIRMOWYCH PLANNER.SUPERMAMA.LIFE


§ 1. Definicje

1.Pojęcia stosowane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:

a. Regulamin - niniejszy Regulamin Kont Firmowych planner.supermama.life
b. Regulamin planner.supermama.life - podstawowy regulamin planner.supermama.life, który obowiązuje wszystkich Użytkowników Serwisu
c. Serwis - serwis internetowy prowadzony pod adresem planner.supermama.life
d. planner.supermama.life - właściciel Serwisu świadczący w ramach tego Serwisu usługi drogą elektroniczną, tj.:Anna Bartkowska, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod adresem: ul. Młynarska 6, Cieplewo, 83-031 Łęgowo, NIP: 5711602121
e. Użytkownik - posiadacz zarejestrowanego i aktywnego Konta w Serwisie (Konta dla Rodziców albo Konta dla Firm) f. Konto - zbiór zasobów w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie i w ramach którego Użytkownik może korzystać z określonych aplikacji i funkcji Serwisu; Konto każdego Użytkownika jest prowadzone w Serwisie pod unikalnym loginem (adres e-mail) i zabezpieczone hasłem,
g. Konto dla Firm - Konto zarejestrowane w celu prezentowania i oferowania towarów lub usług związanych z branżą ciążową, dziecięcą i rodzicielską,
h. Usługodawca - Użytkownik korzystający z Serwisu w ramach Konta dla Firm,
i. Rejestracja - procedura zakładania Konta w Serwisie.
j. Formularz Rejestracyjny - dostępny w Serwisie formularz, którego uzupełnienie i przesłanie jest niezbędne do założenia Konta i zawarcia Umowy,
k. Usługi/Usługi świadczone drogą elektroniczną - udostępnianie Użytkownikom do korzystania określonych aplikacji i funkcji Serwisu; w ramach Kont dla Rodziców Usługi są świadczone nieodpłatnie,
l. Umowa o korzystanie z Serwisu - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy planner.supermama.life i Użytkownikiem, na podstawie której planner.supermama.life świadczy na rzecz Użytkowników Usługi na zasadach określonych w Regulaminie lub Regulaminie Kont Firmowych planner.supermama.life
m. Pakiet - zestaw odpłatnych Usług świadczonych przez planner.supermama.life na rzecz Usługodawców; rodzaje Pakietów są określone w Cenniku
n. Dodatkowe Usługi - odpłatne Usługi świadczone przez planner.supermama.life na rzecz Usługodawców poza Pakietami; usługi te są opisane w Cenniku
o. Abonament - cykliczna opłata należna od Usługodawcy za możliwość korzystania z Pakietów lub określonych Dodatkowych Usług
p. Cennik - dostępny w Serwisie szczegółowy opis Usług świadczonych dla Usługodawców, w którym określone są opłaty za poszczególne Usługi (w tym Pakiety)

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez planner.supermama.life na rzecz Usługodawców (podmiotów z branży ciążowej, dziecięcej i rodzicielskiej) Usług w ramach Serwisu oraz warunki i zasady korzystania z Serwisu przez Usługodawców.
2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu planner.supermama.life.
3. W celu założenia Konta dla Firm i korzystania z Serwisu w ramach tego Konta wymagana jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz Regulaminu planner.supermama.life.

§ 3. Usługi świadczone przez planner.supermama.life na rzecz Usługodawców

1. Rejestrując w Serwisie Konto dla Firm, Usługodawca zawiera z planner.supermama.life Umowę o korzystanie z Serwisu.
W ramach tej Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie planner.supermama.life, Usługodawca otrzymuje możliwość nieodpłatnego stworzenia w Serwisie swojej podstawowej wizytówki, oraz zakupu Pakietu lub Dodatkowych Usług, które umożliwiają Usługodawcy rozszerzoną prezentację swojej oferty i działalności w Serwisie. Szczegółowy opis i zakres Pakietów oraz Dodatkowych Usług oferowanych przez planner.supermama.life jest zawarty W Cenniku.
2. Dokonując zakupu Pakietu lub Usług Dodatkowych, Usługodawca nabywa prawo do korzystania z Usług objętych Pakietem lub z Usług Dodatkowych i zobowiązuje się do zapłaty na rzecz planner.supermama.life r należnych z tego tytułu opłat.
Pakiet może zostać zakupiony na czas nieokreślony, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy. Rezygnacja z Pakietu jest możliwa po upływie ww. okresu.
3. Usługi Dodatkowe mogą zostać zakupione na okres wskazany w Cenniku.

§ 4. Dodatkowe zasady Rejestracji Konta dla Firm

1. Planner.supermama.life zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień lub kwalifikacji Usługodawcy wykonującego zawód medyczny, świadczącego usługi w zakresie opieki medycznej lub specjalistyczne usługi związane z ciążą lub rodzicielstwem, które są prezentowane przez Usługodawcę w ramach Konta dla Firmy. Planner.supermama.life może zwrócić się do Usługodawcy o ich należyte udokumentowanie w wyznaczonym terminie. W przypadku nieprzedstawienia przez Usługodawcę odpowiednich dokumentów, planner.supermama.life jest uprawnione do zawieszenia Konta Usługodawcy lub jego usunięcia z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.
2. Najpóźniej w chwili zakupu Pakietu lub Dodatkowych Usług Usługodawca wprowadzi do swojego Konta dane karty płatniczej, która będzie cyklicznie obciążana przez planner.supermama.life kwotą należnego Abonamentu.
3. Usługodawca jest zobowiązany do aktualizowania danych karty płatniczej, o której mowa w ust. 2, w każdym przypadku ich zmiany, np. w przypadku upływu terminu jej ważności.
4. Po dokonaniu Rejestracji nie jest możliwe usunięcie przez Usługodawcę danych, które są konieczne dla rozliczeń, dokonywania płatności i do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
5. W przypadku Rejestracji Konta dla Firm przez osobę nieumocowaną do działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, planner.supermama.life jest uprawnione do dochodzenia roszczeń wynikających z korzystania z Serwisu lub zapłaty odszkodowania także bezpośrednio od tej osoby.
6. Rejestrując Konto dla Firm, Usługodawca:


a. akceptuje postanowienia Regulaminu oraz Regulaminu planner.supermama.life i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
b. zobowiązuje się do zapłaty należności za zakupione Usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
c. upoważnia planner.supermama.life do obciążania karty płatniczej Usługodawcy należnościami za zakupione Usługi.
d. wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy i doręczanie ich drogą elektroniczną przez wprowadzenie do Konta Usługodawcy.
e. wyraża zgodę na prowadzenie przez planner.supermama.life rankingów ofert towarów i usług oraz na uczestniczenie w tych rankingach oraz systemach oceny ofert dostępnych w Serwisie przez Użytkowników.
f. zobowiązuje się do zapewnienia należytej obsługi Użytkowników i należytej komunikacji z nimi.
g. zobowiązuje się do niewykorzystywania udostępnionych Usługodawcy danych osobowych Użytkowników w zakresie wykraczającym poza cel, dla którego zostały mu one udostępnione.

§ 5. Zasady użytkowania wizytówek rozszerzonych Konta dla Firm

1. W zakładce "Wydarzenia" możliwe jest dodawanie wydarzeń, których jest się jedynym organizatorem. Niedopuszczalne jest dodawanie wydarzeń innych podmiotów nawet w sytuacji, gdy jest się ich współorganizatorem.


2. Usługodawca, który jest specjalistą może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Usługodawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych (np. logotypów). Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Serwis bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Usługodawcy.

§ 6. Cennik Usług na rzecz Usługodawców


1. Wysokość opłat za poszczególne Usługi świadczone przez planner.supermama.life (w tym wysokość miesięcznych Abonamentów za Pakiety) jest określona w Cenniku.
2. Usługi niewymienione w Cenniku są świadczone przez planner.supermama.life nieodpłatnie.
3. Określone w Cenniku wysokości Abonamentów i innych opłat nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT będzie doliczany, jeżeli planner.supermama.life będzie podatnikiem tego podatku. Taka zmiana nie stanowi zmiany Regulaminu.
4. Planner.supermama.life zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat. Zmiany te następują w trybie i na takich zasadach, jak zmiana Regulaminu.
5. Planner.supermama.life zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia lub uchylenia opłat w ramach ograniczonych czasowo promocji. Obniżenie opłat może dotyczyć tylko niektórych Usługodawców.

§ 7. Zasady płatności


1. Abonament za Pakiet jest płatny co miesiąc z góry. Pierwszy Abonament jest płatny w dniu zakupu Pakietu. Abonament za każdy kolejny miesiąc jest płatny w takim dniu danego miesiąca kalendarzowego, który datą odpowiada dacie zapłaty pierwszego Abonamentu. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym nie ma takiego dnia (np. 31-ego), Abonament jest płatny w ostatnim dniu tego miesiąca kalendarzowego.
2. Opłaty za Usługi Dodatkowe są płatne z góry w dniu ich zakupu.
3. Jeżeli w odniesieniu do określonych Usług Cennik przewiduje cykliczne abonamenty, zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku rezygnacji z korzystania z Usług w trakcie okresu rozliczeniowego, Abonament lub opłata za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku rezygnacji z korzystania z Pakietu przed upływem pierwszych 12 miesięcy kalendarzowych, Usługodawca ma obowiązek opłacania Abonamentów do końca tego okresu.
6. Postanowienia ust. 4 i 5 mają odpowiednie zastosowanie także w przypadku likwidacji Konta przez Usługodawcę albo zawieszenia lub usunięcia Konta przez planner.supermama.life z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.
7. Zapłata Abonamentu następuje automatycznie przez obciążenie przez planner.supermama.life karty płatniczej przypisanej do Konta Usługodawcy.
8. Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia na przypisanej do Konta karcie płatniczej środków wystarczających do zapłaty Abonamentu lub innych opłat.
9. Niemożność obciążenia karty płatniczej Usługodawcy wartością Abonamentu, np. z powodu braku środków na karcie lub nieważności karty płatniczej, nie zwalnia Usługodawcy z obowiązku zapłaty należności na rzecz planner.supermama.life.
10. Faktury są wystawiane automatycznie i są dostępne w Koncie Usługodawcy.
11. Faktury są wystawiane zgodnie z danymi Usługodawcy podanymi w Koncie.
12. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z Umowy pomiędzy planner.supermama.life i Usługodawcą, które przekracza 30 dni, planner.supermama.life jest uprawnione do zgłoszenia wierzytelności do Krajowego Rejestru Długów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
13. Wezwanie do zapłaty może być wysłane Usługodawcy w formie elektronicznej na wskazany przez Usługodawcę adres
e-mail do kontaktu z Usługodawcą.

§ 8. Zawieszenie i usunięcie Konta dla Firm


1. Planner.supermama.life może zawiesić Konto Usługodawcy (tj. do wstrzymać świadczenie Usług na rzecz Usługodawcy) z następujących przyczyn leżących po stronie Usługodawcy:


a. braku zapłaty przez Usługodawcę należności na rzecz planner.supermama.life w obowiązującym terminie (w tym w przypadku braku możliwości obciążenia karty płatniczej Usługodawcy). W takim przypadku odblokowanie konta nastąpi w terminie 3 dni od daty wpływu należności na konto planner.supermama.life.
b. zgłoszenia przez co najmniej dwóch Użytkowników udokumentowanych, wiarygodnych i obiektywnie uzasadnionych skarg dotyczących Usługodawcy. Skarga może zostać uznana przez planner.supermama.life za uzasadnioną np. w przypadku przedstawienia przez Użytkownika dowodów nienależytego wykonania przez Usługodawcę umowy zawartej z Użytkownikiem, czy niewypełnienia przez Usługodawcę obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji. W takim przypadku Konto może zostać odblokowane po przedstawieniu przez Usługodawcę dowodu należytego wyjaśnienia sporów z Użytkownikami lub podjęcia w tym celu odpowiednich.
c. gdy działalność Usługodawcy naraża planner.supermama.life na utratę wiarygodności lub dobrego imienia. W takim przypadku Konto może zostać odblokowane po podjęciu przez Usługodawcę odpowiednich działań lub złożeniu wyjaśnień, które w obiektywnej ocenie uchylają ww. ryzyko.
d. wykorzystywania danych osobowych Użytkowników, udostępnionych Usługodawcy w ramach Serwisu, w celach innych niż określone w Regulaminie, Regulaminie planner.supermama.life lub Polityce Prywatności.
e. w każdym przypadku, w którym zgodnie z Regulaminem planner.supermama.life możliwe jest usunięcie Konta z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, jeżeli planner.supermama.life stwierdzi, że wystarczające jest jego zawieszenie. W takim przypadku Konto może zostać odblokowane po ustaniu lub wyjaśnieniu okoliczności, z powodu których zostało zawieszone.
Usługodawca, którego Konto zostało zawieszone lub usunięte z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, nie jest uprawniony do zakładania lub korzystania z innego Konta dla Firm. Usługodawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zawieszenia lub usunięcia Konta dla Firm przez planner.supermama.life

2. Konto dla Firm może zostać usunięte przez planner.supermama.life z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy:


a. w przypadkach określonych w Regulaminie planner.supermama.life,
b. jeżeli okaże się, że Usługodawca nie posiada uprawnień lub kwalifikacji do prowadzenia działalności prezentowanej w ramach Konta dla Firm,
c. w przypadku zaprzestania prowadzenia przez Usługodawcę działalności gospodarczej, ogłoszenia upadłości Usługodawcy, wszczęcia postępowania upadłościowego, układowego, naprawczego lub likwidacji Usługodawcy
w przypadku licznych skarg dotyczących niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Usługodawcę zobowiązań wobec konsumentów lub innych podmiotów.
d. likwidacja lub usunięcie Konta Usługodawcy polega na trwałym uniemożliwieniu Usługodawcy korzystania z Serwisu w ramach tego Konta. Planner.supermama.life jest uprawnione do przechowywania treści zgromadzonych w ramach tego Konta w celach archiwizacyjnych i rozliczeniowych.
e. w przypadkach określonych w Regulaminie planner.supermama.life, w których możliwe jest usuwanie treści zawartych w Kontach, dopuszczalne jest także zablokowanie lub usunięcie poszczególnych ogłoszeń Usługodawców.


§ 9. Postanowienia końcowe


1. Usługodawcy nie przysługują wobec planner.supermama.life żadne roszczenia w przypadku przerw w dostępie do Serwisu (zależnych od planner.supermama.life ) w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin w miesiącu kalendarzowym oraz jednorazowo – 24 godzin.
2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony na zasadach określonych w § 13 Regulaminu planner.supermama.life, z zastrzeżeniem
ust. 2 poniżej.
3. W okresie niepobierania przez planner.supermama.life opłat za Usługi świadczone na rzecz Usługodawców, Regulamin może być zmieniony z pominięciem zasad określonych w § 13 Regulaminu planner.supermama.life
Regulamin jest stale dostępny na stronie internetowej www.planner.supermama.life

 

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

Blog

Planner Supermamy